Актуално

Възможности за кандидатстване по програми към Министерството на културата

19.03.21

Размер на шрифта: a |a |a|
162431538_2355346401276305_1302700858110174377_n_xs.jpg

Седем програми за финансова подкрепа на Министерството на културата и на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria, насочени към свободните творци и организациите в областта на културата, са отворени към момента. Цялата информация за програмите и подробностите по отношение на критериите и условията за кандидатстване са налични на интернет страниците на двете институции.Програми има отворени и към Национален дарителски фонд "13 века България".

 

В Министерството на културата към момента са отворени следните програми:

• Сесия за финансова подкрепа на проекти за създаване на произведения, събития, концерти и спектакли в областта на музикалното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на музикалното изкуство, които не са държавни или общински културни институти. Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват културни организации, вписани в регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата. Общата сума за финансиране на проекти е 200 000 /двеста хиляди/ лева. Срокът за подаване на документите е 05.04 2021 г. Условията можете да намерите тук: http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=2386…

• Сесия за финансова подкрепа на проекти за създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театралното изкуство, които не са държавни или общински културни институти. Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват културни организации, вписани в регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата. Общата сума за финансиране на проекти е 200 000 /двеста хиляди/ лева. Срокът за подаване на документите е 05.04 2021 г. Условията можете да намерите тук: http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=2387…

• Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество", на която Министерство на културата е Програмен оператор, обяви Покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“. Целта на процедурата е да се подобрят условията на достъп до културно наследство чрез подкрепата на проекти, които за първи път ще го документират и дигитализират с цел промотиране и опазване за бъдещите поколения. По поканата ще се постави фокус върху проекти, чрез които културните оператори да изградят капацитет и да придобият необходимата материална и техническа база за изграждане на дигитални лаборатории, за да могат да провеждат цялостни програми за дигитализация на движимото културно наследство. По процедурата също ще се подкрепят проекти, целящи надграждане на капацитета и разширяване на дейността на вече съществуващи дигитални лаборатории, създадени по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. Допустими кандидати са бюджетни организации, чиято дейност се осъществява в културния или творческия сектор, включително общини и областни администрации. Проекти на обща стойност 1 000 000 евро ще бъдат подкрепени, като максималният и минималният размер съответно са 350 000 и 150 000 евро за проект. Краен срок за подаване на проектни предложения е до до 17.30 ч. на 16.06.2021 г. Подробности можете да видите тук - https://www.eeagrants.bg/…/prva-pokana-za-proektni…

 

Национален фонд „Култура“ приема кандидатури по следните програми:

• Извънредна сесия по Програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци (артисти - изпълнители) в областта на поп, рок и джаз музиката“ е отворена от 17.03.2021 г. Кандидатите подават документите си онлайн след регистрация в системата за кандидатстване на НФК, а крйният срок е е 15:00 ч. на 29.03.2021 г. По програмата могат да кандидатстват артисти-изпълнители в областта на поп, рок и джаз музиката, осъществявали публично представяне на културен продукт през 2019 и до ноември 2020 г. в страната. Творческата стипендия за едно лице е в размер на 4 267,25 лева. Общият бюджет на програмата - 4 267 250 лева. Сумата ще бъде изплащана след начисляване и удържане на законоустановените данъци и задължителни осигурителни вноски. Пълните условия на програмата са тук: https://programs.ncf.bg/…/2021-uslovia-tvorcheski-stipendii…

• Програма „Дебюти“, 1 кръг, в 5 модула. Бюджетът по програмата е 650 000 лв. Модулите, които са отворени за кандидати, са: „Визуални и дигитални изкуства“, „Екранни изкуства“, „Литература“, „Музика“ и „Сценични изкуства“. Програмата подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти. Краен срок за кандидатстване е 15:00 ч. на 28.04.2021 г. За получаване на средства могат да кандидатстват: всички културни организации и млади артисти до 35 години. Класиралите се на първи кръг дебютанти следва да участват в задължителен обучителен семинар по разработване на проекти преди явяването си на втори кръг, който се предвижда да се проведе през месец юли тази година в София. Финансират се разходи по проекти на стойност до 25 000 лв. Пълните условия на програмата са публикувани на интернет страницата на НФК.

• За модул „Визуални и дигитални изкуства“ - https://programs.ncf.bg/…/141/terms_document/deb1-v-2021.pdf.

• За модул „Екранни изкуства“ https://programs.ncf.bg/…/142/terms_document/deb1-e-2021.pdf

• За модул „Литература“ - https://programs.ncf.bg/…/143/terms_document/deb1-l-2021.pdf

• За модул „Музика“ - https://programs.ncf.bg/…/144/terms_document/deb1-m-2021.pdf

• За модул „Сценични изкуства“ - https://programs.ncf.bg/…/145/terms_document/deb1-s-2021.pdf

• Програма „Културно наследство“ в 2 модула - „Културно предприемачество в областта на културното наследство“ и „Съхранение и популяризиране на културно наследство“. Бюджетът на програмата е 250 000 лв. Срокът за кандидатстване е 15:00 ч. на 22.04.2021 г. Допустими кандидати са всички български културни организации (юридически лица), включително и организации с нестопанска цел, които изпълняват нормативно определени функции по опазване и популяризиране на културното наследство; всички български културни организации, включително и организации с нестопанска цел. Финансират се разходи по проекти на стойност до 25 000 лв. Програмата насърчава предприемачеството в областта на културното наследство в страната чрез развиване на бизнес модели за успешни културни индустрии на местно ниво, подкрепя въвеждане на иновации в работата на културните организации по опазване и популяризиране на културното наследство, разработване на средствa за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание. Пълните условия на програмата са тук:

• За модул „Културно предприемачество в областта на културното наследство“ - https://programs.ncf.bg/…/148/terms_document/kn-kp-2021.pdf

• За модул „Съхранение и популяризиране на културно наследство“ - - https://programs.ncf.bg/…/149/terms_document/kn-sp-2021.pdf

• Програма „Творческо развитие“, сесия 1 в 2 модула - модул „Организатори“ и модул „Участници“. Тя е нсочена към финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата. Срокът за кандидатстване е 15:00 ч. на 22.04.2021 г. Финансират се разходи по проекти на стойност до 15000 лв. включително за организатори и разходи по проекти на стойност до 3 000 лв. за индивидуално участие и до 10 000 лева за групово участие. Пълните условия на програмата:

• За „Организатори“ - https://programs.ncf.bg/…/146/terms_document/tr-org-2021.pdf

• За „Участници“ - https://programs.ncf.bg/…/147/terms_document/tr-u-2021.pdf

 

Национален дарителски фонд "13 века България"

• Националният дарителски фонд „13 века България“ също приема кандидатури по сесията за финансово подпомагане на печатни издания на държавните и общински музеи и галерии в България. Тя дава възможност на различни музеи и галерии да реализират свои издателски проекти в областта на изследването и популяризирането на българското културно наследство. Общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомагани кандидатстващите проекти от Фонда, е левовата равностойност на разходите за труд за отпечатване на изданието според актуална оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Общ бюджет на сесията: 22 000 лв. Срокът е до 31.05.2021 г., включително. Подробности можете да намерите тук: http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=2316….

 

всички новини