Информационен регистър на обществените библиотеки

Размер на шрифта: a |a |a|
Регистърът на обществените библиотеки е създаден от Министерството на културата в изпълнение на чл. 10 от Закона за обществените библиотеки. Основната цел е да бъдат регистрирани библиотеките, отговарящи на условията на чл. 8 от Закона за обществените библиотеки, както и да служи за източник на информация за състоянието и развитието на обществените библиотеки в страната. Регистърът показва състоянието на посочените обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства.

Воденето на регистъра се извършва на базата на утвърдени от министъра на културата "Правила за водене на регистъра на обществените библиотеки". Вписването в регистъра се извършва въз основа на подадено писмено Заявление - по образец /приложение № 1/ и Информационна карта - по образец /приложение № 2/, които се подават на хартиен носител и по електронен път /registar.library@mc.government.bg/, чрез информационния сайт за обществените библиотеки - www.bibliobg.com  След подаване по електронен път на приложение № 2, на посочения от Ваша страна електронен адрес ще получите обратно файл който следва да разпечатате и заедно с приложение № 1 да изпратите на адреса на Министерството на културата: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” 17.


Всяка обществена библиотека се вписва в регистъра с индивидуален регистрационен номер. За извършеното вписване се издава удостоверение.
 

  РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ


 

Стъпки за първоначално вписване в регистъра:

 

1. Моля внимателно да се запознаете с документа:  Правила за водене на регистъра на обществените библиотеки, както и с приложенията към него.

 

2. Посредством информационния сайт на обществените библиотеки - www.bibliobg.com /Меню - Регистър / получавате достъп до Регистъра на обществените библиотеки

 

3. Посредством използването на бутона за регистрация /Регистрирай обществена библиотека/ попълвате Информационна карта /Приложение № 2/. В нея всички данни следва да бъдат точно отразени, като попълващия носи отговорност за верността им. Задължителни за попълване са всички обозначени като такива в Информационната карта менюта. Няма да се приемат данни, които водят до неяснота и заблуждение. След внимателното попълване на данните натиснете бутона за край на регистрацията /Запомни/. Ще получите потвърждение, че подадените от Вас данни са приети за обработка.

 

4. След подаване по електронен път на Информационната карта, на посочения от Ваша страна електронен адрес ще получите обратно одобрен файл, който следва да разпечатате и заедно със Заявление за вписване /Приложение № 1/, да изпратите по пощата на адреса на Министерството на културата:

гр. София

бул. „Александър Стамболийски” 17

Министерство на културата

Регистър на обществените библиотеки

 

5. След допълнителна обработка в специализираното звено в Министерството на културата, ще получите „Удостоверение за вписване в регистъра на обществените библиотеки“ /Приложение 3/. Оригиналът на удостоверението ще получите по пощата, на посочения от Ваша страна адрес за кореспонденция.

 

6. Няма да бъде извършвана регистрация без предварително да сте получили на електронната си поща одобрения файл с Приложение № 2.


 
 

Стъпки за актуализиране на данните на вече регистрирани библиотеки

 

1. На актуализиране подлежи информацията на вече вписани в регистъра обществени библиотеки (При първичната регистрация осъществена през 2016 г. подадените данни са за 2015 г.). Подават се данни за 2016 г.

 

2. Попълването на данните се осъществява само след предварително извършено вписване в Информационния регистър на обществените библиотеки и издадено удостоверение, което е в съответствие с разработените „Правила за водене регистъра на обществените библиотеки”. Част от информационния регистър е и персонален имейл на съответната библиотека. При промяна на електронната поща това следва незабавно да се отрази в регистъра, като за целта библиотеката е длъжна да информира съответната регионална библиотека.

 

3. Подаването на информационната карта се осъществява първоначално онлайн, посредством информационния сайт на обществените библиотеки - www.bibliobg.com. След одобряването на попълнената и изпратена вече електронно информационна карта и след получаване на известие за това, съдържащо одобрена карта, същата се изпраща подписана и подпечатана в Министерството на културата.

 

4. Всяка вписана в регистъра обществена библиотека самостоятелно попълва и подава информационна карта, съдържаща данни за 2016 г., като за целта получава съответния достъп до онлайн системата за подаване на информационна карта.

 

5. Онлайн достъп се получава на вече подаден от обществената библиотека и вписан в информационния регистър електронен адрес. По електронната поща библиотеката получава имейл с посочен в него персонален линк, който при отварянето води до съответната карта.  /* Линкът е строго индивидуален за всяка една обществена библиотека и не може да се ползва от друга. Линкът може да се използва само еднократно./

 

6. След получаването на имейл линк, в онлайн режим се попълват изискуемите данни. Всички те следва да бъдат точно отразени, като попълващият носи отговорност за верността им.

 

7. Задължителни за попълване са всички полета, без тези които се попълват служебно и са част от раздел I – Данни за библиотека. Няма да се приемат данни, които водят до неяснота и заблуждение. При наличие на такива информационната карта ще бъде връщана за корекция. Обърнете внимание, че в картата има както текстови полета, така и такива, в които се попълват количествени стойности /брой, лв. и др./. Там където е нужно да бъде цифров показател се нанасят само цифри, а не друг вид знаци. При нужда се попълва с думи – няма, или с цифри – 0.

 

8. Към информацията, под формата на прикачени файлове, може да се поставят документи – Правилник за дейността на библиотеката, както и стратегия за развитие на библиотеката (ако такава е разработена). Препоръчително е файловете да бъдат в PDF формат /възможно е форматът да бъде и в doc или docx/. Файлът не трябва да надвишава размер от 5 МВ.

 

9. Има опцията за поставяне и на снимков материал, като снимката не трябва да надвишава 5 MB.

 

10. В края на информационната карта, непосредствено преди мястото за прикачване на файлове, е разположено поле, под формата на “Забележка”, в което можете да посочите ако искате нещо да бъде пояснено, но не сте намерили поле, в което да го отразите.

 

11. След като попълните всички нужни данни натискате бутона “Запомни”, посредством който същите се изпращат за преглеждане и последващо одобрение. Ако е нужно да направите някаква корекция или се прецени, че данните не са пълни, то ще Ви бъде върнато съобщение с конкретни указания.

 

12. При напълно одобрение на подадената от Вас информация на регистрирания електронен адрес ще получите съобщение, съдържащо линк към одобрения файл, който следва да разпечатате и изпратите по пощата на адреса на Министерството на културата, заедно с нужното заявление, което получавате в същия мейл. Приложенията /прикачените файлове с документи и снимки/ не се разпечатват, те са подадени единствено електронно. В заявлението отбелязвате, че подадените от Вас данни са актуализация на първично вече подадена карта. Адресът, на който изпращате Информационната карта, заедно със Заявление /по образец/ е следния:

гр. София

бул. „Александър Стамболийски” 17 

Министерство на културата

Информационен регистър на обществените библиотеки

 

13. След допълнителна обработка от специализираното звено в Министерството на културата попълнената карта ще бъде публично достояние в информационния сайт на обществените библиотеки – меню „Информационен регистър“.

 

14. Информационната карта се попълва еднократно в течение на съответната година.  

 

Забележка:

 

Обществена библиотека, която не е вписана в Информационния регистър прави своя първична регистрация, като в нея посочва данни за 2016 г. Това тя осъществява самостоятелно, като за целта се използва директен достъп до системата, който е на следния адрес: http://bibliobg.com/?act=regions

След вписването в информационния регистър библиотеката получава и съответния регистрационен номер.

 


                  

Документи за изтегляне


 

          За допълнителни въпроси свързани с регистрацията се обръщайте към съответната регионална библиотека


Прикачени файлове

Наредба регистър pdf - 144 Kb

pravila_registar_public_library_prilojenie1.docx - doc - 21 Kb

pravila_registar_public_library_prilojenie2_infokarta.pdf - pdf - 322 Kb

pravila_registar_public_library_prilojenie3.pdf - pdf - 395 Kb

ukazaniya za aktualizirane na dannite za bibliotekite.pdf - pdf - 58 Kb