На фокус

1 | 2 назад

ПРОГРАМА "ПОМОЩ ЗА КНИГАТА"

Министерството на културата публикува за обществено обсъждане проект на правила за условията и реда за реализиране на програмата "Помощ за книгата".   Срокът на общественото обсъждане е един месец от датата на публикуване – до 1 юни 2020, понеделник.   Предложения и коментари могат да се изпращат на следния имейл: l.savkova@mc.government.bg .   С проекта на правила можете да се запознаете, като

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” е държавен културен институт с национално значение. Тя събира, съхранява  и предоставя за ползване както ценно книжовно наследство, така и голям обем други информационни източници, поддържа архива на българската книга, което прави нейните колекции особено ценни в процеса на осъществяване на националния и международен информационен обмен.  

РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

Регионалните библиотеки са основните библиотеки, които изграждат териториалната библиотечна мрежа. Те представляват центрове на териториалните мрежи, осигуряващи все по-широк спектър на специфични културни и информационни услуги и в най-отдалечените региони, чрез мрежата на общинските и читалищните библиотеки. Провеждат обучителна и експертно-консултантска дейност, оказват съдействие на

ОБЩИНСКИ БИБЛИОТЕКИ

Общинските библиотеки са общински културни институти. Централни обществени библиотеки на територията на съответната община, част от националната библиотечна мрежа. Основната им функция е да събират, съхраняват и предоставят за ползване библиотечен фонд, да извършват краеведска дейност, да подпомагат читалищните библиотеки на територията на съответната община и да оказват съдействие на

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО

Националният съвет по библиотечно дело е експертно-консултативен орган. В състава на съвета участват представители на обществените библиотеки, на Националната библиотека, на Съюза на народните читалища, на Министерството на културата, на Министерството на образованието и науката, на Министерството на финансите, на Националното сдружение на общините в Република България и на професионалните сдружения,

1 | 2 назад