Актуално

Бюро Творческа Европа - България - Речник

21.04.20

Размер на шрифта: a |a |a|
images_xs.jpg

Споделяме с вас полезен речник на някои от основните и най-често използвани понятия и термини в конкурсните условия на програма "Творческа Европа".

 

Също така ви напомняме, че крайните срокове на 3 от конкурсите наближават

 

- 28.04 - КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ (EACEA 39/2019);

- 30.04 - МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (EAC/S53/2019);

- 30.04 - ТВОРЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КОПРОДУЦИРАНЕ В МУЗИКАЛНИЯ СЕКТОР (EAC/S18/2019)

 

 

За повече информация посетете www.creativeeurope.bg !

 


 

 

1. Асоцииран партньор (Associated partner)В допълнение към организациите, които официално участват в дейностите и тези квалифицирани като партньори, един проект може да включва и организации от публичния и/или частния сектор, които допринасят за изпълнението на конкретни проектни дейности или подпомагат разпространението и устойчивостта му. Тези организации могат да бъдат квалифицирани като „асоциирани партньори“. По въпроси, свързани с управлението на договора, тези организации не се считат за част от партньорите по проекта и не получават финансиране от ЕС. Въпреки това, тяхната роля в проекта и участието им в различните проектни дейности, трябва да бъдат ясно описани. Трябва да е ясно как асоциираните партньори чрез инвестиране на ресурси и опит могат да осигурят добавена стойност към планираните дейности. Например, в случаи на проекти, относими към приоритет „Междукултурен диалог и социална интеграция на мигранти и бежанци“, организации, които са активни и имат опит в областта на социалната интеграция на бежанци и мигранти, могат да бъдат включени като асоцииран партньор.

 

2. Покана за предложения (Call for proposals)Това е едно от средствата за изпълнение на програми на ЕС. Поканата за предложения (конкурс) се публикува ежегодно и уточнява редица елементи: крайните цели и годишния бюджет, разпределен за съответния тип подпомагащо действие, критериите за допустимост и недопустимост, подбор и възлагане, както и съответните съпътстващи документи, които трябва да бъдат представени, условия за получаване на финансиране от ЕС, условия за подаване на предложения, възможни дати за стартиране на съфинансираните дейности и график на процедурата по възлагане. Поканите за предложения се публикуват на уебсайта на институциите на ЕС. Условията, публикувани в тях, са правно обвързващи. За програма “Творческа Европа” настоящите насоки за кандидатстване са основа за тези покани за предложения.

 

3. Комуникацията (Communication) Комуникацията включва всички дейности свързани с информиране и популяризиране с цел повишаване на осведомеността и подобряване на обществената видимост на проекта.

 

4. Принос в натура (Contribution in kind) Принос в натура е всяко непарично участие в проекта от страна на ръководителя на проекта, партньорите или трета страна, което може да има измерима парична стойност и което не е платено от ръководителя на проекта или който и да е от партньорите (т.е. разходите, които не се отчитат в счетоводството им). Това може да бъде принос под формата на дълготрайни материални активи и оборудване, предоставяне за ползване на помещения, суровини, неплатена благотворителна дейност от частно физическо или юридическо лице или персонал, командирован и възнаграден от друга организация (различна от проектния лидер или партньорите). Този тип собствен принос НЕ СЕ счита за допустим разход.

 

5. Споразумение за сътрудничество (Cooperation agreement) Споразумението за сътрудничество е правен документ, подписан от ръководителя на проекта и партньорите. Споразумението за сътрудничество трябва да бъде юридически валидно в една от страните, в които ръководителят на проекта или партньорите са установени (т.е. държава, участваща в програмата „Творческа Европа“). Споразумението за сътрудничество трябва да посочва всички правни и финансови условия за сътрудничество между ръководителя на проекта и всички партньори, както и техните оперативни отговорности (и техните финансови отговорности, когато е приложимо) при изпълнението на проекта.

*За споразумението за сътрудничество няма предоставен образец от Агенцията, но то може да съдържа следната информация:

- ясно описание на целите на проекта;

- ясно описание на дейностите, които ще бъдат изпълнени за постигането на тези цели;

- ясно описание на ролята и задълженията, както на ръководителя на проекта, така и на партньорите, в изпълнението на проекта, включително задачите, възложени на всеки партньор;

- ясно описание на бюджетната и финансовата рамка, включително сумите на финансовите вноски и сумите необходими за предварително финансиране;

- правни аспекти като срок на споразумението, отговорност на страните, неизпълнение на договора, прекратяване на споразумението, приложимо право и разрешаване на спорове.

 

6. Културни и творчески сектори (Cultural and creative sectors) "Културните индустрии" са продукт на новите технологии (печат, звукозапис, фотография, видео, интернет), които дават възможност за масово производство и дистрибуция на артистични стоки и услуги, като за първи път в един контекст думите „индустрия“ и „култура“, т.е. културните блага се разглеждат като социално-икономически феномен, базиращ се на появата на масовата аудитория и възможността за масово възпроизводство. Извън традиционните сектори на изкуствата (сценични, визуални, културно наследство - включително и в държавния сектор), те включват киното, видеозаписите, телевизията и радиото, видеоигрите, новите медии, музиката, книгите и пресата.

 

Културни и творчески сектори са всички сектори, чиято дейност се основава на културни ценности и / или художествени и други творчески изяви, независимо дали тези дейност е стопанска или нестопанска и независимо от типа структура, която я осъществява и начина по който тя се финансира. Тези дейности включват разработване, създаване, производство, разпространение и съхранение на културни и художествени продукти и услуги, както и дейности в сферата на образованието и мениджмънта. Културните и творческите сектори включват архитектура, архиви, библиотеки и музеи, художествени занаяти, аудио-визуални изкуства (включително филм, телевизия, видео игри и мултимедия), материално и нематериално културно наследство, дизайн, фестивали, музика, литература, изпълнителско изкуство, издателство, радио и визуални изкуства “. (Член 2 от Регламента за създаване на програма „Творческа Европа“).

 

7. Разпространение (Dissemination) Планиран процес на предоставяне на информация за резултатите от проекта. Този процес започва, когато резултатите от проекта и неговите дейности са налице и достъпни. За да бъде ефективно неговото изпълнение, разпространението трябва да бъде интегрирана част от проекта още от самото начало. Важно е да се отговори защо, какво, как, кога, на кого и къде ще се извършва разпространението на резултатите, по време и след приключване на периода на финансиране. Разпространението и използването на резултатите са съществена част от комуникационните дейности, съпътстващи всеки проект.

 

8. Период на допустимост (Eligibility period) Периодът, през който е допустимо да бъдат извършвани разходи, предвиден в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства към всеки проект.

 

9. Европейска добавена стойност (European added value) Европейската добавена стойност е допълнителна към стойността, създадена от действия на отделни държави-членки. Може да е резултат от различни фактори, напр. постигане на координация, правна сигурност, по-голяма ефективност или взаимно допълване.Тя отразява по-широкото европейско значение и значението на дадено действие с оглед представянето на модели и механизми, които могат да се прилагат не само на регионално или национално ниво, но и на европейско. Европейската добавена стойност може да бъде създадена чрез насърчаване на най-добрите практики, икономии от мащаба, създаване на мрежи и други.

 

10. Въздействие (Impact) Въздействието е ефектът, който дадена дейност и нейните резултати имат върху хора, практики, организации и системи. Планирането на разпространението и използването на резултатите може да помогне за увеличаване на ефекта от развиваните дейности, така че те да окажат въздействие върху непосредствените участници и партньори за години напред. Ползите за други заинтересовани страни също трябва да бъдат взети предвид, за да се постигне по-голяма промяна и да бъде изпълнен пълният потенциал на проекта.

 

11. Мандатно писмо (Mandate letter) Писмо от партньорска организация, потвърждаващо участието й в проект за сътрудничество (като се изисква оригинален подпис на законния представител на организацията или негов еквивалент) и упълномощаващо ръководителя на проекта да действа от нейно име в рамките на този проект. Мандатът ще бъде приложен към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства в случай, че проектът за сътрудничество е одобрен.

 12. Резултат (Outcome) Това е нематериална добавена стойност, постигната посредством изпълнение целите на проекта. Обикновено такава добавена стойност оборва количественото измерение, независимо дали обхваща конкретни събития и действия, съдържание или методология или по-абстрактни резултати като постигането на повишена информираност, подобряване на уменията или способности. Знания и опит, натрупан от участници, партньори или други заинтересовани страни, участващи в проекта

13. Резултат (Output) Продукт, който е изработен в резултат на даден проект и който може да бъде измерен количествено. Резултатите могат да бъдат художествени продукции, изложби, фестивали, експозиции, репортажи, културни събития или други.

 

14. Партньори (Partners) Партньорите са организации, с поле на действие в културния и творческия сектор, както е определено в член 2 от Регламент № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на програма „Творческа Европа“ и са официално регистрирани в страни, участващи в програмата „Творческа Европа“. Партньорите имат конкретно и съществено участие в подготовката, изпълнението и финансирането на проекта. Осигуряването на услуги или стоки в контекста на проекта, независимо дали на договорна основа или не, не съответства с определението за партньор. Партньорите, които участват в проект за сътрудничество, упълномощават ръководителя на проекта да действа от тяхно име в рамките на проекта.

 

15. Ръководител на проекта (Project leader/Coordinator) Ръководител на проекта е културна организация, която работи в секторите на културата и творчеството, както е определено в член 2 от Регламент № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма „Творческа Европа“. Организацията ръководител трябва да бъде учредена и официално регистрирана в страна, участваща в програмата „Творческа Европа“. Ръководителят изпълнява ролята на координатор по време на изпълнението на проекта. Тази роля включва както цялостна отговорност за изпълнение на дейностите в съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, така и съществено участие в проектирането, изпълнението и финансирането на проекта. Ръководителят на проекта подава заявлението за кандидатстване до Агенцията от името на всички партньори и подписва споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ.

 

16. Публичен орган (Public body) Публичен орган означава орган от публичния сектор или частно юридическо лице, което осъществява общественополезна дейност, предоставящ адекватни финансови гаранции. Под орган на публичния сектор се разбира държавата, регионалната или местната власт или всяка организация, регулирана от публичното право, действаща от името и под контрола/отговорността на държавата.

 

17. Резултати (Results) Това са постиженията на проект, получил финансиране от ЕС. Видовете резултати варират в зависимост от типа проект. Резултатите могат да бъдат класифицирани като материални продукти (outputs) или като нематериална добавена стойност (outcomes).

 

18. Подизпълнители (Sub-contracting) Предполага една или няколко организации/компании, наети като изпълнители след процедура за възлагане на обществена поръчка, с цел извършване на конкретни задачи или дейности, които са част от действието, описано в проектното предложение.

 

19. Устойчивост (Sustainability) Капацитетът на проекта да продължи и да използва резултатите си след края на периода на финансиране. Това трябва да бъде отразено в разработването на проекта: в неговата визия и дейности, както и в комуникационната стратегия и партньорството. Така резултатите от проекта могат да бъдат използвани в дългосрочен план, може би чрез комерсиализация, акредитация или интегриране. Не всички части на проекта или резултати могат да бъдат устойчиви и е важно разпространението и експлоатацията да се разглеждат в развитие, което се простира извън продължителността на проекта и в бъдеще.

всички новини