Актуално

Обучителен семинар за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от Област Добрич

22.04.17

Размер на шрифта: a |a |a|
img_5688_xs.jpg

На 19 и 20 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе обучителен семинар за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от Област Добрич. Обучението се организира съгласно Договор №РД11-00-219/02.12-2016 г. на регионалната библиотека с Министерство на културата за изпълнение на дейности и отговорности при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване. В семинара се включиха 19 библиотекари от читалищните библиотеки в гр. Тервел, гр. Ген. Тошево, с. Пчеларово, с. Красен, с. Кардам, с. Спасово, с. Телериг, гр. Балчик, с. Соколово, с. Крапец, гр. Каварна, с. Карапелит, с. Плачи дол, с. Владимирово, с. Ловчанци, с. Росеново и с. Фелдфебел Дянково. Библиотечният семинар включваше две сесии - Комплектуване и организация на библиотечния фонд и Иновативни практики и услуги в обществените библиотеки в отговор на новите читателски нагласи и потребности. Обучението откри Директорът на Регионална библиотека „Дора Габе” г-жа Невяна Христова, която подчерта ролята и мястото на обществените библиотеки в развитието на информационното общество в областта и изрази надежда, че обучението ще бъде ползотворно за участниците.

 

В първата сесия библиотечни специалисти от Направление Библиотечни фондове и каталози акцентираха върху основните нормативни документи: Закон за обществените библиотеки 2009 г., Наредба №3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд, Стандарт за библиотечно-информационно обслужване 2015 г.;  Постъпление на библиотечните документи, постъпление чрез дарение – приемане, регистриране, документация; Каталогизация. Универсална десетична класификация. Съкратено издание 2017 г. и нейното прилагане; Прочистване на библиотечния фонд. Отчисление на библиотечни документи ; Инвентаризация на библиотечния фонд.

Втората сесия постави няколко теми, свързани с обслужването на потребителите, иновативни практики и услуги в отговор на новите читателски нагласи и потребности.

 

Библиотекари от Направление "Библиотечно-библиографско и информационно обслужване" споделиха професионалния си опит в четири насоки - Библиотечни инициативи за стимулиране на ранното детско четене; Краеведският фонд на библиотеките – хранилище на богатото културно-историческо наследство на Добруджа; Информационната грамотност - модел за обучение и добри практики в библиотеката; Различното четене. Работа с хора с увреждания, малцинствени групи, различни етноси. Представените добрите практики на регионалната библиотека дадоха възможност на читалищните библиотекари от областта да взаимстват идеи за разработване и прилагане на нови услуги за местната общност.

 

Участниците в обучителния семинар бяха удовлетворени от подбора на обсъжданите теми, времетраенето, организацията и условията, подготовката на обучителите. Общото мнение е, че споделеният опит ще спомогне за по-добрата работата като библиотекари, идеи за нови дейности и разширяване кръга на целевите групи ползватели.

 

Обучението завърши с призива на регионалната библиотека да се работи в посока споделени ресурси и споделени дейности в името на една обща кауза – удовлетворяване информационните и културни потребности на местната общност.

 

В края на обучителния семинар следва преразпределяне на дарения за библиотеките в областта.

 

От 24 до 28 април 2017 г. предстои библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Дора Габе” да посетят част от библиотеките в областта за оказване на методическа и консултантска помощ на своите колеги.

всички новини