Състав на Националния съвет по библиотечно дело

Състав на Националния съвет по библиотечно дело - Заповед № РД 09-174 от 13.03.2018 г.

На основание чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки и чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет по библиотечно дело, утвърден със заповед № РД 09-57/ 05.02.2014 г.   Н А Р Е Ж Д А М:   1. Назначавам Национален съвет по библиотечно дело в състав: Председател: Амелия Гешева – заместник-министър на културата Членове: проф. д.ик.н. Стоян Денчев

Състав на Националния съвет по библиотечно дело - заповед № РД 9К-21 / 12.03.2015 г.

800x600 На основание чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки и чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет по библиотечно дело, утвърден със заповед № РД 09-57/ 05.02.2014 г., със Заповед на министъра на културата - № РД 9К-21 от 12.03.2015 г. е определен поименния състав на Националния съвет по библиотечно дело, в състав: Председател: Боил Банов  –

Състав на националния съвет по библиотечно дело - заповед № РД 09-105/25.02.2014 г.

800x600 З А П О В Е Д   № РД 09-105/25.02.2014 г.         На основание чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки и чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет по библиотечно дело, утвърден със заповед № РД 09-57/ 05.02.2014 г.   Н А Р Е Ж Д А М:     1.       Назначавам Национален съвет по библиотечно дело в състав: